Video xem thêm: Xuân Trường dance "Hãy Trao Cho Anh" của Sếp thì 2 Sky cứng đã cover luôn rồi !!