Video xem thêm: Lan Ngọc làm rơi mi giả, bị Trấn Thành phát hiện