Video xem thêm: Màn song ca đỉnh cao của Thu Minh và So Hyang