Video xem thêm: Ngày ngồi vào ghế nữ chính, Lê Lộc hóa dịu dàng đi tìm tình yêu | NGƯỜI ẤY LÀ AI? - Mùa 2 - Tập 10