Video xem thêm: Mì Mí Tâm An đứng trên tay của Pà Pá Quốc Nghiệp khi 6 tháng tuổi