Video xem thêm: Con trai Đan Trường đếm số thành thạo bằng 3 thứ tiếng dù mới lên 2 tuổi