Video xem thêm: Thanh niên vượt barie nhưng quên "bắn tin" làm người yêu ngồi sau té ngửa