Video xem thêm: Xuân Trường nói tiếng Anh trong video khởi động King's Cup