Video xem thêm: Minh Dự ăn cắp đồ BB Trần rồi hỏi CHỊ HIỂU HÔNG?