Video xem thêm: Cưới Nhau Đi (Yes I Do) | Phiên Bản Live Bên Bờ Ruộng