Video xem thêm: Thành viên nào được thích nhất trong Chạy Đi Chờ Chi?