Video xem thêm: BB Trần cạnh khoé Lâm Vỹ Dạ vì "ghét của nào trời trao của đó"