Video xem thêm: Làm nên lịch sử tại Billboard Music Awards, BTS có nên được miễn nhập ngũ?