Video xem thêm: Chơi hẳn chiêu "giương đông kích tây" nhưng hội "đạo chích" vẫn không trộm được xe máy