Video xem thêm: Những con kênh chứa đầy rác thải – Có phải do ý thức của người dân?