Video xem thêm: Đoàn xe dừng bánh chờ con trăn qua đường