Video xem thêm: Running Man bản Việt trong mắt fan bản gốc: Người khen hay, kẻ chê gượng gạo