Video xem thêm: Ưng Hoàng Phúc và dàn cast Chạy Đi Chờ Chi chứng minh: cùng nói tiếng Việt nhưng hiểu hoàn toàn sai là chuyện bình thường!