Video xem thêm: Lật Mặt 4 đạt doanh thu 60 tỷ: Mạc Văn Khoa Toả Sáng, diễn xuất nữ chính gây tranh cãi