Video xem thêm: Trâm Anh trong phim “Chạy trốn thanh xuân” với Huỳnh Anh