Video xem thêm: Ghi bố nghệ sĩ anh vũ khóc nghẹn bên linh cửu con trai