Video xem thêm: Đêm gala Vietnam Fashion Week 2014