Video xem thêm: Bát phở trị giá bằng cả iPhone X: Khổ chủ ôm hận khi vừa để quên điện thoại đã có người cầm giúp