Video xem thêm: Quỳnh Anh Shyn tại Paris Fashion Week 2109