Video xem thêm: Sốc trước “giải pháp” thoát ách tắc bằng cách qua đường kiểu “se chỉ luồn kim”