Video xem thêm: Buổi học đầu năm đẫm nước mắt ở ngôi trường có 6 học sinh đuối nước