Video xem thêm: Luhan công khai cảm ơn Tao - Ngô Diệc Phàm