Video xem thêm: Người đàn ông cầm dao chặt quất cảnh giữa chợ