Video xem thêm: Hành động đẹp của người dân trong ngày ông Công ông Táo