Video xem thêm: MC Thảo Vân không dám thay thế nhà báo Lại Văn Sâm