Video xem thêm: Thầy Park ôm cảm ơn các thành viên ĐT Việt Nam