Video xem thêm: BTS bị xúc phạm trên chương trình TV