Video xem thêm: Máy bay đến nơi nhưng khách không ai vội xuống vì... nán lại xem bóng đá