Video xem thêm: Phần thi bikini của Lê Âu Ngân Anh tại Miss Intercontinental 2018