Video xem thêm: Jennie bảo vệ Lisa tại concert Thái Lan