Video xem thêm: TXT (투모로우바이투게더) ‘Introduction Film - What do you do?’ - 연준 (YEONJUN)