Video xem thêm: Gạo Nếp Gạo Tẻ: Bà Mai đòi kiện sau khi bị Phúc xô ngã