Video xem thêm: Đêm Nay, Anh Muốn Đưa Em Về - Hồ Việt Trung - Quách Ngọc Tuyên, Lê Ngọc Trinh, Lê Trang, Tân Eagle