Video xem thêm: Ninh Dương Lan Ngọc thừa nhận hẹn hò Chi Dân