Video xem thêm: Phi Thanh Vân tiếp tục diễn thuyết khi trả lời câu hỏi