Video xem thêm: BTS mỉa mai EXO “ngồi mát ăn bát vàng” trong cuốn sách nói về chính mình?