Video xem thêm: Nha Trang: Đá tảng lao xuống núi đè sập nhà dân