Video xem thêm: Kinh hoàng lũ quét sạt lỡ núi ở Hòn Rớ, Nha Trang