Video xem thêm: 17/11: Stan Lee - Cha đẻ Marvel qua đời và cháy rừng khiến hàng loạt sao Hollywood tan nhà nát cửa