Video xem thêm: Chỉ có thể là YG: ai solo cũng thành công vang dội