Video xem thêm: Phi tần đanh đá nhất Hậu Cung Như Ý Truyện bị ngựa hất văng xuống đất, bất tỉnh tại chỗ