Video xem thêm: Không phải chủ hôn trong lễ cưới của Tấn - Đường, Hồ Ca chỉ lên hát chúc mừng cũng khiến dân tình điên đảo