Video xem thêm: KHẮC VIỆT LÊN TIẾNG XIN LỖI KHÁN GIẢ VÀ KHẮC HƯNG SAU ỒN ÀO CHỬI TỤC