Video xem thêm: Chu du về miền Bắc và khám phá những “cực phẩm” nơi trời đất Hà Nam