Video xem thêm: Thân thiết là thế, Lưu Diệc Phi vẫn không nhận lời làm phù dâu cho Đường Yên vì lý do này¨